Aktuellt

Arbetsminnesträning med Minneslek Flex i doktorsavhandling

I John Hasslingers doktorsavhandling (Neurofeedback and Working Memory Training in Children and Adolescents with ADHD) presenteras resultat från projektet KITE, en randomiserad kontrollerad studie där arbetsminnesträning med Minneslek Flex har genomförts i en av grupperna.

Studien har pågått under många år och syftade till att undersöka icke-farmakologiska interventioner som komplement till eller istället för farmakologisk behandling för ADHD. Mer än 200 barn delades in i fyra olika grupper. I två av grupperna användes olika typer av neurofeedback, i en av grupperna användes Minneslek Flex och den sista gruppen var en kontrollgrupp där inga nya interventioner genomfördes under studien.

Barnen som till slut inkluderades i studien genomförde minst 23 träningstillfällen på maximalt 7 veckor, detta gällde både för neurofeedback och arbetsminnesträning. Träningen genomfördes på en klinik i centrala Stockholm under ledning av forskningsassistenter.

Alla deltagare genomförde ett antal tester innan träningen inleddes, direkt efter träningen och slutligen 6 månader efter avslutad träning. Även kontrollgruppen testades vid samma intervall. Vid samma tidpunkter genomförde både föräldrar och lärare skattningar med fokus på bland annat adhd-symtom och barnen genomförde självskattningar. I två olika vetenskapliga artiklar presenteras resultaten från studien.

I den första artikeln visade resultaten att arbetsminnesträning med Minneslek Flex ledde till signifikant minskade ADHD-symtom enligt lärarskattningar både direkt efter träning och 6 månader senare. Även föräldrar skattade minskade ADHD-symtom 6 månader efter träning. Dessutom skattade barnen själva signifikant förbättrad daglig funktion 6 månader efter arbetsminnesträningen. I den andra artikeln visade resultaten att arbetsminnesträning med Minneslek Flex ledde till förbättrade resultat på flera olika arbetsminnestester direkt efter träningen. Det fanns också signifikanta effekter på ett övergripande ADHD-index i ett test som avser mäta uppmärksamhetsrelaterade svårigheter. 6 månader efter träningen kvarstod effekterna i två varianter i ett av arbetsminnestesten.

Working memory training with Minneslek Flex – dissertation from Karolinska Institutet

John Hasslinger’s dissertation (Neurofeedback and Working Memory Training in Children and Adolescents with ADHD) presents results from the project KITE, a randomized controlled trial where working memory training with Memory Quest Flex was used in one of the groups.

The trial has been ongoing for many years and aimed to investigate non-pharmacological interventions as a complement to or in place of pharmacological treatment for ADHD. More than 200 children were divided into four different groups. In two of the groups, different types of neurofeedback were used, in one of the groups Memory Quest Flex was used and the last group was a control group where no new interventions were used during the study.

The children who were included in the study completed at least 23 training sessions in a maximum of 7 weeks, this applied to both neurofeedback and working memory training. The training was carried out at a clinic in central Stockholm under the supervision of research assistants.

All participants completed a number of tests before the training began, immediately after the training and finally 6 months after the end of the training. The control group was also tested at the same interval. At the same time, both parents and teachers conducted assessments focusing on, among other things, ADHD symptoms, and the children conducted self-assessments. Two different scientific articles present the results of the study.

In the first article, the results showed that working memory training with Memory Quest Flex led to a significant reduction in ADHD symptoms according to teacher assessment both immediately after training and 6 months later. Parents also estimated that ADHD symptoms decreased 6 months after training. In addition, the children themselves estimated significantly improved daily function 6 months after the working memory training.

In the second article, the results showed that working memory training with Memory Quest Flex led to improved results on several different working memory tests immediately after the training. There were also significant effects on an overall ADHD index in a test aimed at measuring attention-related difficulties. 6 months after the training, the effects remained in two variants in one of the working memory tests.