Träna matte och minne med Flexprogram

Webbaserad intensivträning av arbetsminne och matematik

Adaptiv intensivträning

Minneslek Flex är ett träningsprogram som syftar till att förbättra arbetsminnet hos barn  och vuxna med koncentrationssvårigheter. Programmet innehåller ett stort antal olika arbetsminnesövningar som avser att träna skilda aspekter av arbetsminnet. En del av övningarna ställer högre krav på spatialt arbetsminne medan andra kräver mer auditivt arbetsminne. Övningarnas skilda innehåll och utseende syftar också till att skapa och bibehålla elevens motivation under träningsperioden.  Svårighetsgraden på de olika övningarna anpassas automatiskt efter elevens prestation. Som lärare kan du även följa elevens progression under hela träningen.

Minneslek Flex har erhållit produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Nyckelfaktorer

-Arbetsminneskapacitet är en viktig faktor vid inlärning

-Adaptivt och Intensivt – möjliggör nödvändig överinlärning och automatisering

-Såväl auditiva som visuella övningar för att ge en varierad träning av arbetsminnet

-Omedelbar feedback och verbal respons

-Möjlighet att följa elevens progression

Upplägg:

-Träna 20-25 tillfällen på 5-8 veckor.

-Träningen tar ca 20-40 minuter per tillfälle.

Material:

Till Minneslek Flex finns stödmaterial för att optimera resultaten av träningen.

vitranararbetsminnet

”Vi tränar arbetsminnet” fungerar som en oberoende informationskälla om arbetsminnet och arbetsminnesträning. I boken beskrivs minnesfunktioner generellt, och en mer ingående beskrivning av arbetsminnet. I ”Vi tränar arbetsminnet” beskrivs också hur arbetsminneskapacitet kan mätas, hur det hänger samman med skolprestationer och kognitiva funktioner och hur arbetsminnet kan tränas. Boken är skriven av Erik Truedsson och Stefan Strohmayer, leg psykologer. Dessutom innehåller boken en rad stödmaterial som kan användas i samband med träningen.

Boken innehåller bland annat följande:

Material för utskrift:

– Träningsschema     -Belöningsschema     – Checklista     – Information till den som ska träna

Faktavsnitt:

– Arbetsminne     – Utveckling koppling till andra förmågor     – Forskning     – Interventioner

Praktisk vägledning

– Träna arbetsminnet     – Träna med barn     – Träna med vuxna

 

loggbokminneslek

Innehåll i loggboken:

– Information till eleven om hur träningen går till

– Belöningsschema där belöningar kan skrivas innan träningen börjar

– Översikt över varje veckas träning där eleven fyller i genomförda träningsdagar.